TÁJÉKOZTATÓ

a www.mediatorin.hu honlapon keresztül folytatott adatkezelésről

Kiss Katalin egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége, így a honlapjának üzemeltetése során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai: Kiss Katalin egyéni vállalkozó

Székhely: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 14.

Nyilvántartási szám: 56038709

Adószám: 57410539-1-23

Elérhetősége: dpo@mediatorin.hu

Honlap címe: https://www.mediatorin.hu

A tájékoztató hatályba lépésének dátuma: 2021. június 03.

Az Adatkezelő  a  rendelkezésére  bocsátott  személyes  adatokat  minden  esetben  a  hatályos  magyar  és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A tájékozató hatálya

E tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed az egyéni vállalkozóra és azon személyekre, akik a magyar nyelvű www.mediatorin.hu, valamint a német nyelvű www.mediatorin.hu/deutsch honlapot meglátogatják. A vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatót bármikor módosíthatja.

A tájékoztató hatályos változatát a vállalkozó a weboldalon teszi nyilvánossá és bárki számára elérhetővé (magyar nyelven: www.mediatorin.hu, német nyelven: www.mediatorin.hu/deutsch).

Értelmező rendelkezések

Jelen tájékoztatóban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások és adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolódás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

A honlapon keresztül történő személyes adatkezelés

A www.mediatorin.hu, valamint a www.mediatorin.hu/deutsch honlapok „sütiket” (úgynevezett cookie) használnak.

A „süti”, azaz cookie jelentése: A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a webhely kérésére a böngésző eltárol a felhasználó számítógépén. A cookie engedélyezi a webhely számára, hogy időről időre megjegyezze a honlapra látogató műveleteit vagy beállításait.

Az internetböngészők lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználók beállítsák, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy akár egy konkrét választott cookie-t.

A felhasználók bármikor törölhetik a cookie-kat.

A cookie-k ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása: A felhasználó által használt böngésző beállításánál lehetséges a cookie feltételeket ellenőrizni és kezelni. Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer


A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon.

Amennyiben Ön a www.mediatorin.hu weboldalt és/vagy a www.mediatorin.hu/deutsch weboldalt meglátogatja, úgy az Ön számítógépén cookie-k tárolására kerül sor.

Statisztikai célból az alábbi adatok rögzítésére kerül sor. Ezáltal információt kap a weboldal üzemeltetője (Kiss Katalin egyéni vállalkozó) arról, hogy a weboldal egyes oldalait és aloldalait hány személy látogatja meg. A rögzített adatok semmilyen privát információt nem tartalmaznak, az oldal használójának azonosítására nem alkalmasak. A weboldal tárhelyszolgáltatójának és üzemeltetőjének érdeke sem fűződik ehhez.

A honlap statisztikai célú elemzése során az alábbi információk visszakövetése lehetséges:

– A honlap látogatójának Internet-Protokoll (IP) címe

– A honlap látogatójának böngésző vagy számítógépes rendszer típusa

– A honlap látogatása során történt kattintások száma

– Az állam (ország), ahonnan a honlap látogatója a honlapra lépett

– A dátum és idő (év, hó, nap, óra, perc), amikor a honlapot meglátogatja

– Azok az oldalak (aloldalak), amelyeket a látogató a honlap használata során meglátogat

Az adatok címzettje Kiss Katalin egyéni vállalkozó.

A statisztikai célú cookie-khoz a www.mediatorin.hu, valamint www.mediatorin.hu/deutsch honlapok tárhely, hoszting és e-mail szolgáltatója rendelkezik hozzáféréssel, kizárólag statisztikai célból:

Szolgáltató neve: Tárhelypark Kft.

Adószáma: 23289903-2-41

Címe: Magyarország, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.,

Elérhetősége: E-mail: info@tarhelypark.hu

Weboldal: https://tarhelypark.hu/

Cookie-k használatához való hozzájárulás a weboldalra látogatás által:

A fent említett weboldalak felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével.
Honlapra látogatásakor a felhasználó egy kattintással hozzájárul, hogy a honlap a jelen tájékoztatóval összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ. A hozzájárulás önkéntes.

Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.

Közösségi média oldal (Facebook) adatkezeléséről:

A honlapokon keresztül lehetőség van arra, hogy a látogató egy kattintással a facebook kedvelői oldalhoz eljusson. A Facebook oldal elérhetősége:  https://www.facebook.com/myvoiceone. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a látogató megtekintse a vállalkozásomat a facebook közösségi oldalon és azon keresztül felvegye velem a kapcsolatot. A Facebook közösségi média tőlem függetlenül üzemel, így az azon történő adatkezelést illetően a közösségi oldal adatkezelési szabályzata ad felvilágosítást: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Időpontfoglaló oldal (Salonic.hu) adatkezeléséről:

A honlapokon keresztül lehetőség van arra, hogy a látogató egy kattintással online módon időpontot foglaljon a szolgáltatás igénybevételéhez. Az időpontfoglaló oldal lérhetősége:  https://mediatorin.salonic.hu/. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a látogató egyszerűen, akár azonnal felvegye velem a kapcsolatot és időpontot foglaljon. Az oldalon a velem való kapcsolatfelvétel, valamint az időpontfoglalás visszaigazolása céljából az érintett neve és elérhetőségének (telefonszám, e-mail cím) megadása szükséges. Az időpontfoglaló oldal adatkezelését illetően a következő oldal ad felvilágosítást: https://mediatorin.salonic.hu/privacy

Amennyiben a személyes adatainak a weboldalon történő kezelésével kapcsolatosan kérdése van:

A tájékoztató legelején található Adatkezelőt az ott megadott elérhetőségeken keresse.

Amennyiben a személyes adatainak a weboldalon történő kezelésével kapcsolatosan jogsértést tapasztal (adatvédelmi incidens):

Ön, mint érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: 06- 1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

2021. június 03.                                                           Kiss Katalin

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.